Currently browsing author

Elske Schotanus

expo bibliotheek Balk

20 april tot 15 juni expositie bibliotheek Balk 15 tekeningen en skilderijen nei model en ien appelbeam … Dubbelstraat 1 a 8561BC …

resinsjes oer ‘Wurk’

Jaap Krol yn it Friesch Dagblad: Doeke Sijens yn de Ljouwerter Krante:   Jelle van der Meulen: ‘een voortreffelijke roman’ klik hjir …

about

under construction