Currently browsing author

Elske Schotanus, Page 4

katalogus ‘Kultur gegen den Tod’

KEUNST UT IT STEDSJE AS-OFT Ferslach fan besyk oan de útstalling yn de eardere ‘Magdenburger Kaserne’  yn Terezin en besprek fan de …

Koos Tiemersma, Under wetter

in ôfskie, weardich stal jûn january 2010 publisearre op go-gol.nl Under Wetter (2009) fan Koos Tiemersma. Roman, 239 siden.

Willem Winters, Ik vreet je op, 80 Bollen

wintersskoft 15/10/07 Willem Winters, Ik vreet je op / Klein vademecum van het kannibalisme Steven Sterk, ISBN 9789056151461 Willem Winters, 80 Bollen Venus, …