Currently browsing author

Elske Schotanus, Page 9

Feestlift, boekewikegeskink 2009

tûk as jo binne… 14-02-2009 Oer: Feestlift, fjouwer ferhalen fan anonime skriuwers, boekewikegeskink 2009. isbn 978 90 330 0826 9

Om it libben, Harmen Wind,

Wind makket it motto fan syn roman wier 7 july 2008 Besprek Om it libben, roman fan Harmen Wind, Utjouwerij Fryslân

Nûmers, Jaap Krol

Tocht se, wist se, fûn se… Nûmers, ferhalebondel fan Jaap Krol ISBN 90 5615 079 0

Jaap Krol, M/F

De nijste Krol: pas ast it út hast, kinst it lêze 28/11/2006 Jaap Krol M/F, ISBN 90 5615 129 0, Bornmeer