Currently browsing category

kollem

publisiteit generearje

“Mei it nominearjen fan in oantal dichters hopet Tresoar, dat de priisútrikking út namme fan de provinsje organisearret, mear publisiteit te generearjen.” …

dwerser as dwers

Soks fyn ik leuk: Pieter de Groot sit, by myn witten, net op facebook – wêrom eins net? – toch sipelt wat …

út ’e dampkring – 2

Juster hie ik ‘m yn ’e bûse, mar doarde ik ‘m net foar it ljocht te heljen. Binnen, tidens in gearkomste net …

út ’e dampkring – 1

De doar net út west en dan toch in berjocht ûnder de rubryk kuiers? Dat sit sa: ik koe de doar net …

De Plasse

Hast tiid oer en setst de auto oan de Terbansterskâns, no nee, tiid hast eins net, mar hast der hast der earder …

facebookposting

Tige tank, facebook, leuk datst it fregest: ‘Hoe voel je je, Elske?’ Hiel wat oars as wenstige ‘Wat ben je aan het …

ús Fryske mienskip

Yn de nota Taal Kultuer en Underwiis Grinzen oer fan de provinsje Fryslân komt it wurdsje ‘ús’ 80 kear foar en “Frysk(e)” …