Currently browsing category

lêsfoer, Page 3

Willem Schoorstra, De ôfrekken

geenstijl.nl wrot him yn de Fryske roman juny 2007 Willem Schoorstra, De ôfrekken 192 siden, ISBN: 978 90 330 06302, Friese Pers …

De fûgel, Trinus Riemersma

de rop fan ’t wiif 30-aug-06 De fûgel fan Trinus Riemersma 78 siden, útjouwerij Venus, ISBN-10 90-5998-033-6, ISBN-13 978-90-5998-033-4