Currently browsing category

resinsjes Frysktalich proaza, Page 3

Kâldfjoer, Margryt Poortstra

HEALWEI REKKET IT FJOER DER WAT ÚT Kâldfjoer, roman fan Margryt Poortstra 170 siden, ISBN 90-73554-79-9, Utjouwerij Frysk en Frij

Yn ’e wyn, ferskate auteurs

fan skriuwkursus nei boek Oer: Yn ’e wyn, auteurs: Hobbe Akkerman, Janna de Jong, Tineke Lettinga, Gertrud Palstra, Piter Renia, Wytske Visser. …

Bennie Huisman, Eeltsje & ik

yn de fuotleasten fan Eeltsje Halbertsma okt. 2008 Besprek Bennie Huisman, Eeltsje & ik, reisferhalen, 152 siden, útjûn troch Venus, ISBN 978-90-5998-052-5

Berga, It smoarge bestean

in manuskript yn in moai omkaft 30 maaie 2008 Besprek: Wilco Berga, It smoarge bestean, Utjouwerij Fryslân, ISBN 978-90-78559-12-2

Na de klap, Trinus Riemersma

Friese literatuur: hoe kunnen ze het zo verknoeien? Na de klap van Trinus Riemersma vertaald uit het Fries jannewaris 2004 Na de …