Currently browsing category

as resinsint, Page 5

Lytse do, Marga Claus

TUSKEN IT HOE EN WAT AS DE SKRIUWER OP  DE AUTOBIOGRAFYSKE TOUR GIET 30/12/2006 Besprek Lytse do,  Marga Claus, Utjouwerij Fryslân

Sjieuwe Borger, Genesis Abbekatekantoar

Abbekaat mei in heech alkoholgehalte 1/3/08 Hjir besprutsen: Sjieuwe Borger, Genesis Abbekatekantoar, roman, 160 siden, ISBN 978-90-5998-047-1, Utjouwerij Venus

Wobbe Atsma, It liket op fleanen

ôfleare om moai skriuwe te wollen 5 septimber 2006 Wobbe Atsma, It liket op fleanen, ferhalen, 160 siden, priis €16,90, ISBN-10: 90-5998-034-4, …

Libben reach, Greet Andringa

in ynkompleet systeem maart 2008 Hjir besprutsen: Libben reach fan Greet Andringa, útkaam yn de rige Fryske Modernen by de Friese Pers …

De Brek, Gerben Abma

De Brek: achtergrûn oerhearsket de kearn Besprek De Brek, Gerben Abma, Koperative Utjouwerij, 239 s., ISBN 90-6570-363-2

Eelkje Tuma, Paadwizer

In boek yn in boek as paadwizer Eelkje Tuma, Paadwizer, 2009, Útjouwerij Fryslân, ISBN: 978-90-78559-25-2