Currently browsing category

as resinsint, Page 3

De fûgel, Trinus Riemersma

de rop fan ’t wiif 30-aug-06 De fûgel fan Trinus Riemersma 78 siden, útjouwerij Venus, ISBN-10 90-5998-033-6, ISBN-13 978-90-5998-033-4

Himelsk ferwulf, Leo Popma

IN SEKUER HANSKRIFT, TUSKEN ESCHER EN TADEMA Oktober 2002 Himelsk ferwulf, fan Leo Popma Utjouwer Fries Pers, ISBN 90 330 1259 6 …

Kâldfjoer, Margryt Poortstra

HEALWEI REKKET IT FJOER DER WAT ÚT Kâldfjoer, roman fan Margryt Poortstra 170 siden, ISBN 90-73554-79-9, Utjouwerij Frysk en Frij

Yn ’e wyn, ferskate auteurs

fan skriuwkursus nei boek Oer: Yn ’e wyn, auteurs: Hobbe Akkerman, Janna de Jong, Tineke Lettinga, Gertrud Palstra, Piter Renia, Wytske Visser. …